Search This Blog

Today Motorcycle
Motorcycle

Monday, August 24, 2009

การชำระภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์

ด้วยปัจจุบันปรากฏว่ามีการประกอบรถจักรยานยนต์ขึ้นจา กชิ้นส่วนอุปกรณ์นำเข้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิ ต ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทที่ 08.90 ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ดังกล่าวบางส่วนไม่รู้ว่าต้ องเสียภาษี หรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ย่อมมีความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เ สียภาษีหรือเสียภาษี ไม่ครบถ้วน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองถึงสิบเท่าของค่าภาษี

ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงมีหนังสือด่วนที่สุดให้สำนักงานสรรพส ามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าหากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ภายในฝั่ งธนบุรีทั้งหมด (เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน เขตธนบุรี) และมีรถจักรยานยนต์ที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์น ำเข้าไว้ในครอบครอง ขอให้ตรวจสอบว่าได้มีการชำระภาษีสรรพสามิตไว้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้ชำระภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องครบถ้วนขอ ให้ติดต่อชำระภาษีสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กรมสรรพสามิต จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป

อนึ่ง กรณีมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 โทรศัพท์หมายเลข 0 2668 6413 0 2668 6413 โทรสาร 0 2668 6414 0 2668 6414 E-mail : Krungtep1@mail.excise.go.th

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
สิงหาคม 2552


การชำระภาษี รถจักรยานยนต์
การจัดเก็บภาษีตามพิกัดอัตราภาษี ประเภท 08.90
1. รถจักรยานยนต์
(1) ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ตามมูลค่าร้อยละ 5
(2) ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ตามมูลค่าร้อยละ 3
ลักษณะสินค้าที่ผลิตหรือประกอบ เช่น สินค้ารถจักรยานยนต์ ชนิดเครื่องยนต์ 2 หรือ 4 จังหวะ

ผู้ผลิตหรือประกอบรถจักรยานยนต์มีความประสงค์ยื่นชำร ะภาษีเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร 1 เรื่อง ขอชำระภาษีรถจักรยานยนต์
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าแฟรมรถจักรยานยนต์
3. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าแรงประกอบรถจักรยานยนต์
4. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าทำสี กรณีเปลี่ยนสีหรือทำสีใหม่
5. สำเนาใบเสร็จค่าเครื่องยนต์
6. ลอกลายหมายเลขเครื่อง หมายเลขแฟรม
7. เอกสารในการนำเข้า เช่น ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร ใบขนสิ้นค้าขาเข้า ใบ INVOICE
8. รูปถ่ายรถจักรยานยนต์ ประมาณ 2 รูป
9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
10. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)

เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
• สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
โทร. 02 - 6686413 02 - 6686413 FAX : 02 – 6686414
หรือทาง E-mail : Krungtep1@mail.excise.go.th
ทางจดหมาย
สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

No comments:

Post a Comment