Search This Blog

Today Motorcycle
Motorcycle

Tuesday, April 20, 2010

ยามาฮ่าได้รับความไว้วางใจจากกรมการขนส่งทางบก ออกหนังสือรับรองเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดพิธีลงนามข้อตกลงสามารถออกหนังสือรับรองเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการได้พิจารณาอนุญาตให้สิทธิพิเศษแก่ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เป็นผู้ดำเนินการทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ


สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (Yamaha Riding Academy) เป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม โดยสามารถฝึกอบรมหลักสูตรขับขี่รถจักรยานยนต์ และรับใบรับรองเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ผ่านการอบรม และสอบผ่านเพื่อรับใบขับขี่จำนวนทั้งหมด 40 รุ่น 1,918 คน โดยในปี 2553 สถาบันฯได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้สามารถดำเนินการทดสอบด้วยระบบ E-exam ซึ่งเป็นนโยบายของกรมการขนส่งทางบกที่ต้องการจะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการจัดให้ภาคเอกชนสามารถออกหนังสือรับรองเพื่อขอรับอนุญาตขับขี่ได้เช่นกัน ด้วยการสอบในระบบ E-exam นี้ ผลสอบจะถูกส่งตรงผ่านระบบอินเตอร์เนตทันทีที่ผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งสามารถทราบผลสอบ และออกใบรับรองเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้

สำหรับสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า มีความพร้อมในการรองรับ และให้บริการประชาชน ที่ต้องการเข้ารับการอบรมเพื่อสอบขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี และปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร พระราชบัญญัติจราจรฯ และความรู้อื่นๆ ที่ใช้สำหรับการสอบใบอนุญาตขับขี่ฯ ซึ่งเป็นการอบรมในภาคทฤษฎี ส่วนในภาคปฏิบัติจะเป็นการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และความชำนาญในการขับขี่โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งครูฝึกของสถาบันฯเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตครูฝึกฯจากกรมการขนส่งทางบก


เพิ่มเติม http://www.yamaha-motor.co.th/News/View.aspx?ID=1205

No comments:

Post a Comment