Search This Blog

Today Motorcycle
Motorcycle

Tuesday, August 4, 2009

สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) เปิดอบรมหลักสูตร ประจำเดือนสิงหาคม

1. หลักสูตร MC License (ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์)
รุ่นที่ 16 วันศุกร์ที่ 14 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552
รุ่นที่ 17 วันศุกร์ที่ 28 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552

เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
5. ค่าธรรมเนียม 200 บาท 2. หลักสูตร How to Ride (Beginner)หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการหัดขับขี่รถจักรยานยนต์ครั้งแรก และยังไม่มีประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อนค่าธรรมเนียมการอบรม 200 บาท (รับจำนวนจำกัด)

สนใจสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า โทรศัพท์02-740-8001 (จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-17. 00 น.)

เพิ่มเติม http://www.yamaha-motor.co.th/News/View.aspx?ID=1007

No comments:

Post a Comment